Máy sắc ký khí ghép với khối phổ (GC-MS)

Đặc trưng kỹ thuật:

- Hãng: Shimadzu – Nhật

- Khoảng SCAN:m/z 2-1090;

- SIM/SIM mode: 64SIM/window

Chức năng:

Sử dụng cho phân tích định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trong các đối tượng mẫu khác nhau.

Sản phẩm: sắc ký khí ghép khối phổ.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 375506