Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu Lĩnh vực
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN 21-02-2011 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí Kế hoạch và quản lý khoa học
102/2012/TT-BTC 21-06-2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí Kế hoạch và quản lý khoa học
05/2014/TT-BKHCN 10-04-2014 Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" Kế hoạch và quản lý khoa học
07/2014/TT-BKHCN 26-05-2014 Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Kế hoạch và quản lý khoa học
14/2014/TT-BKHCN 11-06-2014 Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Kế hoạch và quản lý khoa học
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25-08-2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Kế hoạch và quản lý khoa học
33/2014/TT-BKHCN 06-11-2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ Kế hoạch và quản lý khoa học
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22-04-2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Kế hoạch và quản lý khoa học
439/QĐ-VNLNT 29-10-2015 Về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí trong hoạt động khoa học và công nghệ do Viện NLNTVN quản lý Kế hoạch và quản lý khoa học
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30-12-2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Kế hoạch và quản lý khoa học
950/QĐ-BKHCN 25-04-2016 Về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Kế hoạch và quản lý khoa học
919/QĐ-VNLNT 09-09-2016 Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Kế hoạch và quản lý khoa học
136/2007/NĐ-CP 17-08-2007 Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Hợp tác quốc tế
27/2007/TT-BCA(A11) 29-11-2007 Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Hợp tác quốc tế
01/2010/TT-BTC 06-01-2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước Hợp tác quốc tế
76/2010/QĐ-TTg 30-11-2010 Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Hợp tác quốc tế
67/2011/QĐ-TTg 12-12-2011 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hợp tác quốc tế
30/CT-TTg 26-11-2012 Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Hợp tác quốc tế
21-CT/TW 21-12-2012 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Hợp tác quốc tế
07/2013/TT-BCA 30-01-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công An hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Hợp tác quốc tế

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 3

Lượt truy cập: 1095907