Thứ tư, 28/12/2022 06:10 GMT+7

Danh mục các công trình công bố quốc tế năm 2022 Viện Nghiên cứu hạt nhân

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí, số xuất bản

1

Design synthesis of Y-90 glass microspheres and study of their therapeutic effects on mouse liver cancer cell line Hep3B

Thiết kế hạt vi cầu Y-90 và nghiên cứu hiệu quả điều trị trên chuột có gây tế bào ung thư gan Hep3B

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653522009249

Phạm Thành Minh, Dương Văn Đông (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Van-Dat Doan, Van Thanh Vo, Van Thuan Le*

ChemosphereVolume 299, July 2022, 134431 

(ISI, IF: 8.943, Q1)

2

Triple-conjugated photo-/temperature-/pH-sensitive chitosan with an intelligent response for bioengineering applications

Chitosan kết hợp đồng thời ba loại nhạy cảm ánh sáng, nhiệt độ, pH với đáp ứng thông minh ứng dụng trong kỹ thuật sinh học

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861722009717

Chế Quang Tuấn (Viện Nghiên cứu hạt nhân) Korakot Charoensri, Jeong Wook Seo, Nguyễn Minh Hiệp (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Goo Jang, Hojae Bae*, Hyun Jin Park*

Carbohydrate Polymers, Volume 298, 15 December 2022, 120066   

(ISI, IF: 10.723, Q1)

3

Investigation of empirical heat capacity in hot-rotating A ∼ 200 nuclei

Nghiên cứu nhiệt dung thực nghiệm của các hạt nhân quay nóng A ~ 200

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471/ac8568

Tran Dong Xuan*, Nguyen Quang Hung*, Le Thi Quynh Huong, Vu Duc Cong, Nguyễn Ngọc Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Volume 49, Number 10, 105102, Published 25 August 2022 

(ISI, IF: 3.519, Q1)

4

6H states studied in the 2H(8He,4He) reaction and evidence of an extremely correlated character of the 5H ground state

Thực nghiệm nghiên cứu các trạng thái của 6H trong phản ứng 2H(8He,4He) và bằng chứng về sự tương quan cao với đặc tính của trạng thái cơ bản của 5H

https://inspirehep.net/literature/1862608

E. Yu. Nikolskii, I. A. Muzalevskii, A. A. Bezbakh, V. Chudoba, S. A. Krupko, S. G. Belogurov, D. Biare, A. S. Fomichev, E. M. Gazeeva, A. V. Gorshkov, L. V. Grigorenko, G. Kaminski, M. S. Khirk, O. Kiselev, D. A. Kostyleva, M. Yu. Kozlov, B. Mauyey, I. Mukha, Yu. L. Parfenova, W. Piatek, Mai Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), V. N. Schetinin, A. Serikov, S. I. Sidorchuk, P. G. Sharov, N. B. Shulgina, R. S. Slepnev, S. V. Stepantsov, A. Swiercz, P. Szymkiewicz, G. M. Ter-Akopian, R. Wolski, B. Zalewski, M. V. Zhukov

Physical Review C, C 105, 064605, 2022 

(ISI, IF: 3.199, Q1)

5

Determination of the activity inventory in the structural components of the Dalat Nuclear Research Reactor for its decommissioning planning

Xác định hoạt độ trong các thành phần cấu trúc để lập kế hoạch tháo dỡ kết thúc hoạt động cho Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 

https://www.hindawi.com/journals/stni/2022/5174696/

Trần Quốc Dưỡng, Nguyễn Kiên Cường, Lương Bá Viên, Huỳnh Tôn Nghiêm, Phạm Quang Huy, Võ Đoàn Hải Đăng, Nguyễn Nhị Điền* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Science and Technology of Nuclear Installations-Hindawi, Volume 2022, Article ID 5174696

 (ISI, IF: 0.849, Q2)

6

Determination of Fe and Tb concentrations in geological and environmental samples using the instrumental neutron activation analysis method combined with the γ − γ coincidence technique

Xác định hàm lượng các nguyên tố Fe, Tb trong các mẫu địa chất và môi trường bằng phương pháp kích hoạt nơtron dụng cụ kết hợp với kỹ thuật trùng phùng gamma-gamma

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X22002456#!

Minh Truong Van*, Nguyễn Xuân Hải, Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Tai Duong Thanh, Khang Pham Dinh, Phuc Nguyen Hoang, Tiep Nguyen Huu, Hung Dinh Tien, Hiep Cao Van, Phan Chuan Van, Hiba Omer, Abdelmoneim Suleiman, David A.Bradley, Nguyễn Ngọc Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Radiation Physics and Chemistry, Volume 200, November 2022, 110203

(ISI, IF: 2.776, Q2)

7

Nuclide Identification Algorithm for the Large-size plastic detectors based on Artificial Neural Network

Thuật toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện các đồng vị phóng xạ cho detector plastic thể tích lớn

https://ieeexplore.ieee.org/document/9772480

Cao Van Hiep, Dinh Tien Hung*, Nguyễn Ngọc Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Ninh Giang, Pham Dinh Khang; Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Kiên Cường (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Tran Van Ninh, Phan Van Chuan

IEEE Transactions on Nuclear Science, Volume 69, Issue 6, June 2022

(ISI, IF: 1.703, Q2)

8

Investigation the grain size effect on multi-element concentration using statistical analysis of INAA and laser-diffraction data for estuarine sediments of Hau River, Vietnam

Khảo sát ảnh hưởng của kích thước hạt đến hàm lượng các nguyên tố bằng cách sử dụng phân tích thống kê dữ liệu NAA và nhiễu xạ laser đối với trầm tích cửa sông Hậu, Việt Nam

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-022-08609-2

Trần Quang Thiện*, Phan Quang Trung*, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Thị Hương Lan, Võ Thị Mộng Thắm, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Tuấn Anh, Phan Sơn Hải, Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 29 October 2022

(ISI, IF: 1.754, Q3)

9

Electrochemical determination of methylparaben with manganese ferrite/activated carbon-modified electrode

Phương pháp điện hóa xác định hợp chất metylparaben bằng điện cực biến tính mangan/than hoạt tính

https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-022-08896-1

Nguyễn Thanh Bình (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Nho Dung, Nguyen Mau Thanh*, Dao Ngoc Nhiem, Doan Manh Dung, Le Lam Son, Nguyen Duc Vu Quyen, Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Hoang Tuan, Dinh Quang Khieu*

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 33, pages 20884–20899 (2022)

(ISI, IF: 2.779, Q2)

10

Variation of TiO2/SiO2 mixed layers induced by Xe+ ion irradiation with energies from 100 to 250 keV

Sự biến đổi của lớp hỗn tạp TiO2/SiO2 gây bởi chiếu xạ Xe+ năng lượng từ 100-250 keV

https://shorturl.at/hxFO7

TranVan Phuc*, Miroslaw Kulik, Le Hong Khiem, Afag Madadzada, Marcin Turek, Dorota Kołodyńska, Phan Luong Tuan, Nguyễn Ngọc Anh, Mai Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), NguyenVan Tiep, Krzysztof Siemek

Materials Science and Engineering: B, Volume 277, March 2022, 115566

(ISI, IF: 3.407, Q2)

11

Pseudo-dielectric function spectra of the near surface layer of gaas implanted with various fluence of xe+ ions

Phổ hàm giả điện môi lớp bề mặt của GaAs được cấy ion Xe + với các thông lượng khác nhau

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040609022002905

P.L. Tuan*, M. Kulik*, T.V. Phuc, A.I. Madadzada, T.Yu. Zelenyak, M. Turek, J. Żuk, C. Mita, A. Stanculescu, A.S. Doroshkevich, B. Jasinska, L.H. Khiem, Nguyễn Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), N.T. Bao My

Thin Solid Films, Volume 756, 31 August 2022, 139376

(ISI, IF: 2.358, Q2)

12

Comparison of efficiency calibration techniques of HPGe detector for radioactivity measurement of soil sample in Marinelli geometry

So sánh các kỹ thuật chuẩn hiệu suất ghi của đầu dò HPGe đối với đo hoạt độ phóng xạ của mẫu đất ở dạng hình học marinelli

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-021-08187-9

Van Doanh Ho*, Phan Bảo Quốc Hiếu, Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân)Van Hoang Dao, Hoang Duc Tam, Manh Dung Ho

 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 331, pages 1361–1365 (1/2022)

(ISI, IF: 1.754, Q2)

13

Simulations of X-ray spectra, half value layer, and mean energy from mammography using EGSnrc Monte Carlo and SpekPy

Mô phỏng phổ tia X, chiều dày hấp thụ một nửa và năng lượng trung bình của máy X-quang nhũ ảnh sử dụng EGSnrc Monte Carlo và SpekPy

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1078817422001390

Bùi Ngọc Huy*, Phạm Văn Dũng (Viện nghiên cứu hạt nhân)

Radiography, Volume 29, Issue 1, January 2023, Pages 28-37

(Q3)

14

Comparison of the nematode-controlling effectiveness of 10 different essential oil-encapsulated lipid nanoemulsions

So sánh hiệu quả kiểm soát tuyến trùng của 10 loại tinh dầu thực vật dạng đóng gói trong hệ nhũ nano bản chất lipid

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03235408.2021.2025321

Nguyễn Minh Hiệp* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thi-Huynh-Nga Nguyen, Trần Thị Ngọc Mai, Vũ Ngọc Bích Đào (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Trung-Tin Tran

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 55 (4), 420-432, 2022

(Q3)

15

Long QT syndrome: identification of a novel de novo mutation of calmodulin in a newborn girl

Hội chứng QT dài: xác định một đột biến de novo mới của calmodulin ở một bé gái sơ sinh

http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT/article/view/719

Thi Huynh Nga Nguyen, Chi Bao Bui, Vuong Thao Vy Nguyen, Manh Cong Nguyen, Nguyen Thanh Tung Vu, Nguyễn Minh Hiệp (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Biomedical Research and Therapy, Vol 9 No 1 (2022) / 4822-4831

(Q4)

16

Identification of a novel de novo deletion mutation of desmin in a neonate with desminopathy

Xác định một đột biến xóa đoạn de novo mới của desmin ở trẻ sơ sinh bị bệnh rối loạn cơ tim

http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT/article/view/717

Thi-Huynh-Nga Nguyen, Chi-Bao Bui, Vuong-Thao Vy Nguyen, Manh-Cong Nguyen, Nguyễn Minh Hiệp* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Biomedical Research and Therapy, Vol 8 No. 12 (2021) / 4809-4817

 

(Q4)

17

Novel design of amine and metal hydroxide functional group modified onto sludge biochar for arsenic removal

Thiết kế mới của nhóm chức amin và hydroxit kim loại biến tính trên than bùn sinh học để loại bỏ Asen

https://shorturl.at/tHVZ7

Chih-Kuei Chen, Nhat-Thien Nguyen, Thuy-Trang Le, Cong-Chinh Duong, Cong-Nguyen Nguyen, Trương Đức Toàn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Chun-Hsing Liao*

Water Science & Technology
85 (5): 1384–1399, Feb. 08 (2022)

(ISI, IF: 2.430, Q2)

18

Positron annihilation study of lattice defects and nanoporous structures in Mn4+ doped K2SiF6 nanophosphors exhibiting high quantum yield

Nghiên cứu các sai hỏng mạng tinh thể và cấu trúc xốp nano trong vật liệu phát quang  K2SiF6 lai tạp Mn4+ hiệu suất lượng tử cao bằng hủy positron

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X22001062

Lo Thai Son, Tuyet-Thi Doan, Phan Trong Phuc, Nguyen Thi Ngoc Hue, Pham Thi Hue, La Ly Nguyen, Van-Phuc Dinh, Tran Dong Xuan, Hoang Anh Tuan Kiet, Lê Văn Toàn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Hoang Duy*, Nguyen Quang Hung*, Luu Anh Tuyen*

Radiation Physics and Chemistry, Volume 195, June 2022, 110064

(ISI, IF: 2.776, Q2)
19

Measuring and unfolding fast neutron spectra using solution-grown trans-stilbene scintillation detector

Ghi đo và khôi phục phổ neutron nhanh sử dụng đầu dò nhấp nháy trans-stilbene kết tinh từ dung dịch

https://shorturl.at/noWZ2

Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hong Joo Kim, Phan QuocVuong, Nguyen Duc Ton, Uk-Won Nam, Won-Kee Park, Jong Dae Sohn Young-Jun Choi, Sung Hwan Kim, Suk Won Youn, Sung-Joon Ye

Nuclear Engineering and Technology

Available online 3 November 2022

 

(ISI, IF: 2.817, Q1)

20

Status and initial physics performance studies of the MPD experiment at NICA

Hiện trạng và thực hiện các nghiên cứu vật lý ban đầu của thí nghiệm MPD tại NICA

https://link.springer.com/article/10.1140/epja/s10050-022-00750-6

V. Abgaryan, R. Acevedo Kado, S.V. Afanasyev, …Lương Bá Vinh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) & the MPD Collaboration

The European Physical Journal A, Volume 58, Article number: 140 (2022)

(ISI, IF: 3.131, Q1)

21

Synthesis and elemental analysis of gadolinium halides (GdX3) in glass matrix for radiation detection applications

Tổng hợp và phân tích hàm lượng nguyên tố liên quan đến gadolimium halides (GdX3) trong glass matrix cho các ứng dụng ghi đo bức xạ

https://shorturl.at/awBDT

Sudipta Saha, Amos V.Ntarisa, Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), H.J.Kim, S.Kothan, J.Kaewkhao

Optical MaterialsVolume 129, July 2022, 112490

(ISI, IF: 3.754, Q2)

22

Fabrication and investigation of the effects of various gadolinium compounds on Ce3+-activated phosphate glasses for scintillation applications

Chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của các hợp chất của gadolimium trong Ce3+ – activated phosphate glass cho các ứng dụng nhấp nháy

https://shorturl.at/iJLN3

Amos V.Ntarisa, SudiptaSaha, Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), H.J.Kim, N.Wantana, I.R.Pandey, P.Aryal, S.Kothan, J.Kaewkhao

OptikVolume 262, July 2022, 169303

(ISI, IF: 2.84, Q2)

23

Development of novel crystal scintillators for lunar surface science

Phát triển các tinh thể nhấp nháy mới cho khoa học bề mặt mặt trăng

https://shorturl.at/ruvIV

Phan Quoc Vuong, Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hong Joo Kim, J.Y.Lee, S.C.Kang Uk-Won Nam, Won-Kee Park, Jong dae Sohn, Young-Jun Choi, Suk won Youn, Sung-Joon Ye, Sungh wan Kim

Radiation Physics and ChemistryVolume 201, November 2022, 110425 

(ISI, IF: 2.776, Q2)

24

Novel technique for simultaneous detecting three naturally occurring radon isotopes (222Rn, 220Rn and 219Rn)

Kỹ thuật mới để ghi đo đồng thời ba đồng vị radon tự nhiên (222Rn, 220Rn và 219Rn)

https://shorturl.at/htvT7

Amos Vincent Ntarisa, H.J. Kim, Pabitra Aryal, Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Sudipta Saha

Radiation Physics and ChemistryVolume 200, November 2022, 110202

(ISI, IF: 2.776, Q2)

25

Scintillation performance of the Ce3+ – activated lithium phosphate glass

Hiệu suất nhấp nháy của Ce3+ – activated lithium phosphate glass

https://shorturl.at/BLQY7

Sudipta Saha, A.V. Ntarisa, Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), N.T. Luan, P.Q. Vuong, H.J. Kim, N. Intachai, S. Kothan, J. Kaewkhao

Radiation Physics and Chemistry, Volume 199, October 2022, 110285

(ISI, IF: 2.776, Q2)

26

Hematological Parameters of Red Tilapia (Oreochromis sp.) Fed Essential Oils of Mentha piperita after Challenge with Streptococcus agalactiae

Chỉ số huyết học của cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) cho ăn tinh dầu bạch hà Mentha piperita sau khi thử thách với  Streptococcus agalactiae

https://shorturl.at/dHNP7

Van-Thanh Vo, Thi-Hieu Tran, Thi-Truc-Thao Nguyen, Van-Tri Truong, Cu-Thien Pham, Phạm Thành Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) and Huyen Nguyen Thi Thuong*

Pakistan J. Zool, pp 1-8, 2022

(ISI, IF: 0.687, Q4)

27

Influence of post-annealing on Mn-doped (K0.5Na0.5)NbO3 thin films

Khảo sát ảnh hưởng của quá trình ủ mẫu đối với màng mỏng (K0.5Na0.5)NbO3 pha tạp Mn

https://link.springer.com/article/10.1007/s40042-022-00450-w

Muhammad Sheeraz, Nguyễn Bích Thủy (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hyung-Su Han, Jong-Seong Bae, Shinuk Cho, Tae Heon Kim, Chang Won Ahn, Ill Won Kim*

Journal of the Korean Physical Society, 80, 628-633 (8 March 2022)

(ISI, IF: 0.657, Q4)

28

Comparison of Methods for Elliptic Flow Measurements at NICA Energy Range

So sánh các phương pháp đo đạc dòng chảy ê-líp tại vùng năng lượng máy gia tốc NICA

https://link.springer.com/article/10.3103/S0027134922020631

Lương Bá Vinh (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Moscow University Physics Bulletin, 77, 237-238 (2022)

(ISI, IF: 0.536, Q4)

29

Evaluation of in-vitro antifungal activity against Fusarium incarnatum of binary and ternary combinations of lemongrass, garlic and mustard oil-encapsulated lipid nanoemulsions

Đánh giá hiệu quả in vitro trị nấm Fusarium incarnatum của các công thức kết hợp 2 và kết hợp 3 của hệ nhũ nano bản chất lipid chứa tinh dầu sả, tinh dầu tỏi và tinh dầu mù tạt

Accepted

Nguyễn Minh Hiệp*, Trần Thị Ngọc Mai (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Hellenic Plant Protection Journal

(SCOPUS, Q3)

30

Study on effect of cultivating measures to soil erosion and coffee growth on sloping land in Daklak Province of Vietnam

https://ijras.org/index.php/archive?view=publication&task=show&id=407

Trinh Cong Tu, Phan Sơn Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ho Cong Truc, Phan Quang Trung, Nguyễn Thị Hương Lan (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Truong Van Binh, Trinh Cong Trinh

International Journal of Research in Agricultural Science, Volume 8, Issue 2, ISSN:2348-3997 (2021)

Open access
31

In vitro flowering of Torenia fournieri. Duong Tan Nhut, Hoang Thanh Tung, Edward Chee-Tak YEUNG (Eds.), Plant Tissue Culture: New Techniques and Application in Horticultural Species of Tropical Region (Chapter: In vitro flowering of Torenia fourieri - Ra hoa trong ống nghiệm cây Torenia (Torenia founieri L.))

https://doi.org/10.1007/978-981-16-6498-4

Duong Tan Nhut, Tran Trong Tuan, Lê Văn Thức (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Van Binh and Hoang Thanh Tung Springer, Singapore, 397 pages, (2022). Hardcover ISBN: 978-981-16-6497-7; eBook ISBN: 978-981-16-6498-4 Springer
32

A preliminary study on the provenance of ceramic artifacts from the Oc Eo archaeological site

https://shorturl.at/lOX38

Trần Tuấn Anh, Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Khanh Trung Kien, Ho Manh Dung, Luu Anh Tuyen, Trần Quang Thiện (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ho Van Doanh Joint IAEA–ANSTO Workshop on Nuclear and Isotopic Techniques for Cultural Heritage, Virtual Event, 6–9 December 2021
33

Exploring archaeological brick, manufactures in Vietnam: thermoluminescence dating combined with positron annihilation and computer simulation

https://shorturl.at/aswX4

Luu Anh Tuyen, Nguyen Quang Hung, Nguyen Khanh Trung Kien, Cao Đông Vũ, Trấn Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Phan Trong Phuc, Tran Dong Xuan, Lo Thai Son, Nguyen Thi Ngoc Hue, Pham Thi Hue Joint IAEA–ANSTO Workshop on Nuclear and Isotopic Techniques for Cultural Heritage, Virtual Event, 6–9 December 2021
34 Effects of silver, copper, iron and cobalt nanoparticles on the growth and development of some horticultural plants Hoang Thanh Tung, Nguyen Thi Nhu Mai, Huynh Gia Bao, Truong Hoai Phong, Truong Thi Lan Anh, Phan Le Ha Nguyen, Ha Thi My Ngan, Vu Quoc Luan, Do Manh Cuong, Hoang Dac Khai, Nguyen Nhat Khang, Ho Cam Khanh Hoa, Hoang Thi Nhu Phuong, Lê Văn Thức (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Duong Tan Nhut* The 5th Rencontres de Quy Nhon: International
Biology Conference 2022
, ICISE Quy Nhon, August 17 – 19, 2022
35

Characterization of pottery at Oc Eo, Vietnam by multivariate statistical and neutron activation analysis

https://conferences.iaea.org/event/291/contributions/22699/

Trần Quang Thiện, Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Khanh Trung Kien, Tran Tuan Anh IAEA Workshop on Innovative Approaches of Accelerator Science and Technology for Sustainable Heritage Management 13-16 June 2022 Vienna Austria
36 The water dispersion simulation of Cesium-137 from air deposition source in the Gulf of Tonkin Trần Quang Thiện (Viện Nghiên cứu hạt nhân) 5th Annual Meeting on ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research, 26th to 28th October 2022, Singapore
37 Assessment of nitrogen nutrient sources in aquatic environment of tuyen lam sub-catchment based on its stable isotopes ratio (δ15N-NO3) combined with geochemical parameters Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Minh Đạo, Phan Quang Trung, Võ Thị Mộng Thắm, Lê Xuân Thắng, Phan Sơn Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân) International Symposium on Managing Land and Water for Climate-Smart Agriculture, 25 July 2022 – 29 July 2022
38

Stellar 24 keV neutron capture cross section of W-186

Tiết diện bắt bức xạ nơtron của W-186 tại nhiệt độ thiên văn 24 kV

https://indico.maygiatoc.com/event/1/contributions/28/

Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Trinh Thi Tu Anh OMEG16, 28/10/2022
39

Utilization and operation of the dalat nuclear research reactor after full core conversion

Khai thác và vận hành  Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt sau khi chuyển đổi nhiên liệu

Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Nhị Điền, Huỳnh Tôn Nghiêm, Phạm Quang Huy, Nguyễn Minh Tuân và Trần Quốc Dưỡng (Viện Nghiên cứu hạt nhân) IAEA and RERTR-2022 International Meeting: A World of Progress and Peopening
40

Elliptic flow fluctuations at NICA energy regime

Dao động của dòng chảy ê-líp tại mức năng lượng máy gia tốc NICA

https://indico.cern.ch/event/1012633/contributions/4478275/contribution.pdf

Lương Bá Vinh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Dim Idrisov, Peter Parfenov, Alexander Demanov, Arkadiy Taranenko IX Collaboration Meeting of the MPD Experiment at the NICA Facility, 27/4/2022
41

Magnitude and skewness of elliptic flow fluctuations at NICA energies

Biên độ và độ xiên dao động của dòng chảy ê-líp tại mức năng lượng máy gia tốc NICA

https://events.sinp.msu.ru/event/8/contributions/226/

Lương Bá Vinh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Dim Idrisov, Peter Parfenov, Alexander Demanov, Arkadiy Taranenko NUCLEUS-2022, 15/7/2022
42

Prospects for anisotropic flow measurements in the MPD experiment at NICA collider

Triển vọng các phép đo dòng chảy dị hướng trong thí nghiệm MPD tại máy gia tốc NICA

https://www.mdpi.com/2571-712X/4/2/14

Lương Bá Vinh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Dim Idrisov, Peter Parfenov, Alexander Demanov, Arkadiy Taranenko and Alexander Demanov

Open access, Conference Report

Particles 2021, 4(2), 146-158
43

Measuring and unfolding fast neutron spectrum using a stilbene scintillation detector

Ghi đo và khôi phục phổ neutron nhanh sử dụng đầu dò nhấp nháy stilbene

Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), HongJoo Kim, Nguyen Duc Ton, Uk Won Nam, Sung Hwan Kim 2022 KPS spring meeting
44

Proton response of a 1.5-inch trans-stilbene scintillator for lunar surface fast neutron investigation

Đáp ứng proton của đầu dò nhấp nháy trans-stilbene 1.5 inch ứng dụng cho khảo sát neutron nhanh trên bề mặt mặt trăng

Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), HongJoo Kim, Phan Quoc Vuong, Nguyen Duc Ton, Uk-Won Nam, Won-Kee Park, JongDae Sohn, Young-Jun Choi, Sung Hwan Kim, SukWon Youn, Sung-Joon Ye The 24th International Conference on Accelerators and Beam Utilizations (ICABU-2022)

 

 

 

Lượt xem: 2319

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 3

Lượt truy cập: 1062783