Thứ hai, 03/12/2018 11:55 GMT+7

Danh mục các công trình công bố quốc tế (2012 - 2018) Viện Nghiên cứu hạt nhân

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí,
số xuất bản

1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ  композиционного СОРБЕНТА С МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Phương pháp tổng hợp vật liệu hấp phụ composite từ tính

http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/databases/detail.php?ID=479074

Phạm Thành Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân)Lebedeva Olga Evgenievna, Lê Văn Thuận Bằng sáng chế (Patent), Số: 2661210, do Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga cấp ngày: 13/7/2018, có hiệu lực từ ngày cấp cho đến: 27/7/2037.
2

Measurements of the total neutron cross sections of 93Nb by using the filtered neutron beams

Đo tiết diện nơtrôn toàn phần của hạt nhân 93Nb sử dụng chùm nơtrôn phin lọc

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454917304267

Trần Tuấn Anh, Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Vương Hữu Tấn

Annals of Nuclear Energy, 113, pp 420-424, (2018);

(ISI, IF: 1.476/Q1)

3

A scintillation detector configuration for pulse shape analysis 

Một cấu hình đầu dò nhấp nháy cho việc phân tích dạng xung

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573317307209

Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Nhị Điền (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Phạm Đình Khang

Nuclear Engineering and Technology, 50(8), pp 1426 -1432, (2018);

(ISI, IF: 1,655/Q1)
4

Thresholds for the Break of Nucleon Cooper Pairs and Special Features of the Decay of the 172Yb Nucleus in the Reaction 171Yb(nth, 2γ) 

Ngưỡng phá vỡ của các cặp nhân Cooper và những tính năng đặc biệt của phân rã hạt nhân 172Yb trong phản ứng 171Yb(nth, 2γ)

https://link.springer.com/article/10.1134/S1063778818030183

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Phạm Đình Khang, D. C. Vu, A. M. Sukhovoj, và L.V. Mitsyna

Physics of Atomic Nuclei, 81 (3), pp 296-306 (279-289), (2018);

(ISI, IF: 0,524/Q3)
5

Evaluating four neutron-gamma discrimination methods with EJ-301 scintillator

Đánh giá bốn phương pháp phân biệt dạng xung nơtron-gamma với nhấp nháy EJ-301

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10470-018-1324-0

Phan Văn Chuân, Nguyễn Xuân Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Analog Integrated Circuits and Signal Processing, XXX, pp 1-10 (Available online 10 September 2018)

(ISI, IF: 0,800/Q3)
6

Radiation synthesis and characterization of super-absorbing hydrogel from natural polymers and vinyl monomer

Tổng hợp bằng phương pháp ghép bức xạ hydrogel siêu hấp thụ nước từ polymer tự nhiên và vinyl monomer

https ://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118312004

Trần Thu Hồng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hirotaka Okabe, Yoshiki Hidaka, Kazuhiro Hara

Environmental Pollution,242 (Part B), pp 1458-1466, (2018)

(ISI, IF : 4,358/Q1)
7

Equilibrium and kinetic studies for silver removal from aqueous solution by hybrid hydrogels

Các nghiên cứu cân bằng và động học để loại bạc khỏi dung dịch nước bằng hydrogel lai ghép

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389418310276

Trần Thu Hồng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hirotaka Okabe, Yoshiki Hidaka, Kazuhiro Hara

Journal of Hazardous Materials, 365, pp 237-244, (2019).

(ISI, IF: 6.434/Q1)
8

Versatile chemical handling to confine radioactive cesium as stable inorganic crystal

Xử lý hoá học để giam giữ Cesium phóng xạ trong tinh thể vô cơ bền

https://www.nature.com/articles/s41598-018-32943-9

Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hiromi Eba, Kenji Sakurai

Scientific Reports 8, Article number: 15051, (2018).

(ISI, IF: 4,122/Q1)

9

The upgrading of the cyclic neutron activation analysis facility at the Dalat research reactor

Nâng cấp hệ phân tích kích hoạt nơtrôn lặp vòng tại lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Hồ Văn Doanh, Hồ Mạnh Dũng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hà Thanh Việt, Trần Quang Thiện, Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 315(3), pp 703-709, (2018);

(ISI,IF: 1.181/Q2)

10

Determination of spontaneous dicentric frequencies and establishment of dose-response curves after expose of human peripheral blood lymphocytes to low and high dose rate 60Co gamma rays – The basis for cytogenetic biodosimetry in Vietnam

Xác định tần số sai hình nhiễm sắc thể hai tâm ngẫu nhiên và thiết lập đường cong liều – hiệu ứng ở tế bào lympho máu ngoại vi chiếu xạ nguồn gamma Co-60 ở suất liều thấp và cao – Cơ sở thực hiện phương pháp định liều sinh học tại Việt Nam

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2019.1549754

Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Minh Hiệp, Trần Quế, Chế Quang Tuấn, NguyễnVăn Hùng, Phan Văn Toàn, Phạm Văn Dũng (Viện Nghiên cứu Hạt nhân), Lee, Suen Ern; Vo, Thi-Linh-Tien

International Journal of Radiation Biology, 94 (2018).

(ISI, IF: 1,970/Q2)

11

Study on Bubble and Liquid Velocities in an Area-Varying Horizontal Channel

Nghiên cứu vận tốc của chất lỏng và bọt (bubble) của dòng hai pha trong kênh ngang có tiết diện thay đổi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454918301865

Trần Thanh Trầm (Viện Nghiên cứu Hạt nhân), Byoung Jae Kim, Hyun-Sik Park

Annals of Nuclear Energy, 118, pp 170-177, (2018);

(ISI,IF: 1.476/Q1)

12

Insight into adsorption mechanism of lead(II) from aqueous solution by chitosan loaded MnO2 nanoparticles

Hiểu rõ cơ chế hấp phụ chì (II) từ dung dịch nước của vật liệu chitosan có gắn các phân tử nano MnO2 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058417310271

Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Lưu Anh Tuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện Nghiên cứu hạt nhân) 

Materials Chemistry and Physics, 207, pp 294-302, (2018);

(ISI,IF: 2.210/Q2)

13

Determination of cobalt in seawater using neutron activation analysis after preconcentration by adsorption onto γ-MnO2 nanomaterial

Xác định hàm lượng Co trong nước biển bằng phương pháp phân tích kích hoạt nơtrôn sau khi làm giàu bằng hấp phụ trên vật liệu nano γ-MnO2 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/aip/9126491/

Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Quang Thiện (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyễn Văn Đông, Lưu Anh Tuyên, Nguyễn Quang Hưng, Trần Duy Tập, Hồ Thiên Hoàng

Journal of Chemistry, Article ID-9126491, 8 pages, (2018);

(ISI,IF: 1.726/Q3)

14

Effect of hydrocolloid addition on dimensional stability in post-processing of 3D printable cookie dough

Ảnh hưởng của việc bổ sung hydrocolloid lên độ ổn định chiều trong quá trình xử lý bột in 3D bánh quy

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643818309708?via%3Dihub

Hyun Woo Kim. Il Joo Lee, Sea Mi Park, Jang Ho Lee, Nguyễn Minh Hiệp (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hyun Jin Park

LWT – Food Science and Technology, 101, pp 69-75, (2019);

(ISI, IF: 3.129/Q1)

15

Effect of thermal neutron irradiation at No.2 channel of Dalat nuclear research reactor on dyed polyvinyl alcohol films

Hiệu ứng chiếu xạ nơtron nhiệt tại kênh ngang số 2 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt lên các phim mỏng DPA

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10967-018-6177-6

Võ Thị Anh, Trần Đại Nghiệp, Trịnh Văn Giáp, Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 318 (2), pp 1243-1247,  (2018);

(ISI, IF: 1.181/Q2)

16

Development of coupled neutronics/thermal–hydraulics test case for HPLWR

Phát triển bài toán thẩm định kết hợp nơtrôn/thủy nhiệt cho lò phản ứng HPLWR

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/781/1/012026

Phạm Thị Phú (Viện Nghiên cứu hạt nhân), I. D.Gamtsemlidze, R. B.  Bahdanovich, S. P.  Nikonov and A D Smirnov

Journal of Physics: Conference Series, 781(1), (2017); 

(SCOPUS/Q3)

17

Precise calculation of neutron-capture reactions contribution in energy release for different types of VVER-1000 fuel assemblies

Tính toán chính xác đóng góp của các phản ứng bắt nơtrôn vào năng lượng phát ra đối với các loại bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000 khác nhau

http://inspirehep.net/record/1625985/files/epjconf_icrs2017_07007.pdf

Georgy Tikhomirov* , Rynat Bahdanovich, Phạm Thị Phú (Viện Nghiên cứu hạt nhân) EPJ Web of Conferences, 153 -  07007, (2017); (SCOPUS)
18

Threshold displacement energy in Ni, Al and B2 NiAl

Ngưỡng năng lượng dịch chuyển trong Ni, Al và B2 NiAl

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/447/1/012004

N.T.H. Trung, Hoàng Sỹ Minh Phương (Viện Nghiên cứu hạt nhân), M.D.  Starostenkov, V.V. Romanenko, V.A. Popov

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 447 (2018), 012004.

(SCOPUS)

19

Determine dose-saturation level fromthermoluminescence curves by the GOK and OTOR models

Xác định mức liều bão hòa từ các đường cong nhiệt phát quang sử dụng các mô hình GOK và OTOR

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16583655.2018.1526660

Nguyễn Duy Sáng, Nguyễn Văn Hùng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Trần Văn Hùng & Nguyễn Quốc Hiến

Journal of Taibah University for Science, Received: 14 Jun 2017; Accepted: 21 Aug 2018; Published online: 02 Oct 2018;

(Open access)
20

Molecular Dynamics Studies of B2 NiAl Alloy Melting Point

Nghiên cứu động lực họcphân tử của điểm nóng chảy hợp kim B2 NiAl

http://izvestiya.asu.ru/index.php/iz/article/view/3355

N.T. H. Trung, Hoàng Sỹ Minh Phương (Viện Nghiên cứu hạt nhân), M.D.Starostenkov

Tạp chí khoa học Izvestiya, Đại học kỹ thuật Altai State, Liên bang Nga, 4 (96), pp 11-16, (2017)

(VAK, Russian Science Citation Index)

(Open access)
21

Исследование некоторых характеристик интерметаллида NiAl методом молекулярной динамики в приближении ЕАМ потенциалов

The study of some characteristics of NiAl intermetalide by the method of molecular dynamics in EAM potentials approximation

Nghiên cứu một số đặc tính của hợp kim NiAl bằng phương pháp động lực học phân tử trong thế EAM

http://www.nsmds.ru/journal/1029.html

Trung N.T.H, Hoàng Sỹ Minh Phương (Viện Nghiên cứu hạt nhân). StarostenkovM.D., Romanenko V.V., Chernykh E.V.

Tạp chí khoa học Vật liệu, Đại học kỹ thuật Altai State, Liên bang Nga, 3, pp 347-356, (2017)

(VAK, Russian Science Citation Index)

(Open access)
22

Results of a global inter-laboratory comparison on the Cytogenetic and genomic assays in the frame of the European Network of Biodosimetry – RENEB

Các kết quả phân tích liên phòng thí nghiệm bằng các kỹ thuật di truyền tế bào và phân tích gen trong khuôn khổ mạng lưới định liều sinh học châu Âu – RENEB

http://www.reneb.net/wp-content/uploads/2017/10/2017_irsn_poster_rpw2017.pdf

Eric GREGOIRE, Phạm Ngọc Duy (Viện Nghiên cứu hạt nhân), et al. Hội nghị quốc tế EPR Biodose 2018 tại Munich, Đức (11 – 15/6/2018). (Link Hội nghị: https://www.eprbiodose2018.org/)
23

Capabilities of ARADOS-WG03 Network for Large Scale Radiological and Nuclear Emergency Situations

Những khả năng của mạng lưới định liều sinh học châu Á – ARADOS trong đáp ứng với tình huống bức xạ hạt nhân khẩn cấp

(Link Hội nghị: https://www.eprbiodose2018.org/)

Seongjae Jang, Phạm Ngọc Duy (Viện Nghiên cứu hạt nhân), et al. Hội nghị quốc tế EPR Biodose 2018 tại Munich, Đức (11 – 15/6/2018).
24

Comparison of Cross Section Data Library for High Temperature using MCNPX

So sánh thư viện số liệu tiết diện đối với nhiệt độ cao bằng MCNPX

https://www.kns.org/files/pre_paper/38/17A-218Bao-Phan.pdf

Phan Bảo Quốc Hiếu (Viện Nghiên cứu hạt nhân), C. J. Hah Hội nghị mùa Thu, Hiệp hội hạt nhân Hàn Quốc (Transactions of the Korean Nuclear Society), Gyeong-ju, Korea, October 26-27, (2017)
25

Measurement of in-phantom thermal neutron flux distribution in Dalat research reactor boron neutron capture therapy beam line

Đo phân bố thông lượng nơtrôn nhiệt trong phantom trên dòng nơtrôn BNCT, lò phản ứng Đà Lạt

https://www.iop.vast.ac.vn/activities/conf_asean/2017/home.html

Phạm Đăng Quyết, Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và Trịnh Thị Tú Anh Hội nghị khoa học lần thứ 5 về Khoa học tự nhiên dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên Thạc sĩ và tiến sĩ từ các nước Asean (Proceedings of 5th Academic conference on Natural Science for Young Scientists, Master and Ph.D Students from Asean Countries), pp 329 – 335, 4-7 October 2017, Đà Lạt, Việt Nam
26

Assessment of environmental radioactivity in the area of Titanium mining at Ha Tinh province (Vietnam)

Đánh giá phóng xạ môi trường trong khu vực khai thác Titan tại tỉnh Hà Tĩnh

http://hirosakiconf.sakura.ne.jp/kaijyou.php

Trần Đình Khoa (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hoàng Sỹ Minh Tuấn The 9th International Conference on High level Environmental Radiation Areas - For Understanding Chronic Low-Dose-Rate Radiation Exposure Health Effects and Social Impacts (ICHLERA 2018), Hirosaki University, Aomori, Japan
27

Precise Determination of U-235 and Ra-226 Photopeak Intensities in Naturally Occurring Radioactive Materials Using Optimization Subroutine Function

Xác định chính xác cường độ photopeak U-235 và Ra-226 trong tự nhiên Vật liệu phóng xạ sử dụng chức năng chương trình con tối ưu hóa

https://indico.fjfi.cvut.cz/event/82/

Sy Minh Tuan Hoang, Trần Đình Khoa (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Gwang Min Sun, Jiseock Kim

RadChem 2018

Sunday 13 May 2018 - Friday 18 May 2018,  Czech Republic

28

Estimation of 99Mo production rates from natural molybdenum in research reactors/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-016-5036-6

M. Blaauw, D. Ridikas,  S. Baytelesov, P. S. Bedregal Salas, Y. Chakrova, Cho Eun-Ha, R. Dahalan, A. H. Fortunato,  R. Jacimovic, A. Kling, L. Munoz, N. M. A. Mohamed, D. Pa´rka´nyi, T. Singh, Dương Văn Đông

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311 (1), pp 409–418 (2017).

29

Adsorption of zinc (II) onto MnO2/CS composite: equilibrium and kinetic studies/

http://deswater.com/DWT_abstracts/vol_58/58_2017_427.pdf

Dinh Van-Phuc, Le Ngoc-Chung, Nguyen Van-Dong, Nguyen Ngoc-Tuan

Journal of Desalination and water Treatment, 58, pp. 427-434 (2017).

30

Using the computerized glow curve deconvolution method and the R package tgcd to determination of thermoluminescence kinetic parameters of chilli powder samples by GOK model and OTOR one/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X17300125

Nguyen Duy Sang, Nguyễn Văn Hùng, Tran Van Hung, Nguyen Quoc Hien

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 394, 113–120 (2017).

31

Updated level scheme of 172Yb from 171Yb (nthγ) reaction studied via gamma–gamma coincidence spectrometer/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0375947417301033

Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Xuan Hai, Pham Dinh Khang, Nguyen Quang Hung, Ho Huu Thang

Nuclear Physics A, 946, pp. 55-68 (2017).

32

Millifluidic synthesis of amorphous drug-polysaccharide nanoparticle complex with tunable size intended for supersaturating drug delivery applications/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0939641116306646

The-Thien Tran, Nguyễn Minh-Hiệp, Yong Zen Tan, Jia Wei Chew, Saif A. Khan, Kunn Hadinoto

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 112, 196–203 (2017). 

33

Removal of metal ions from aqueous solutions using carboxymethyl cellulose/sodium styrene sulfonate gels prepared by radiation grafting/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716311031

Trần Thu Hồng, Hirotaka Okabe, Yoshiki Hidaka, Kazuhiro Hara

Carbohydrate Polymers, 157, pp. 335-343 (2017).

34

Comparison of the Adsorption of Fe(III) on Alpha-and Gamma-MnO2 Nanostructure/ 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11664-017-5287-1

Van-Phuc Dinh, Ngoc-Chung Le, Thi-Diem Le, Tan-Anh Bui & Nguyễn Ngọc-Tuấn

Journal of Electronic Materials, 46 (6), pp. 3681-3688 (2017)

35

Measurements of Rare Earth Element and Other Element Mass Fractions in Environmental Reference Materials (NIST SRM 1646a, NIST SRM 1400, IAEA-395 and IAEA-450) by INAA, ICP-AES and ICP-MS/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ggr.12159

Cao Đông Vũ, Raymond Sucgang, Trần Quang Thiện, Hồ Văn Doanh, Naoki Shirai, Mitsuru Ebihara

Geostandards and Geoanalytical Research, 41 (2), 303-315 (2017).

36

Radioprotective Activity of Curcumin-Encapsulated Liposomes against Genotoxicity Caused by Gamma Cobalt-60 Irradiation in Human Blood Cells/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28903625

Nguyên Minh Hiệp, Phạm Ngọc Duy, Dong B, Nguyen T H, Bui C B, Hadinoto K

International Journal of Radiation Biology, 93 (11), pp. 1267-1273 (2017).

37

Effects of chitosan molecular weight on the physical and dissolution characteristics of amorphous curcumin-chitosan nanoparticle complex/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28849675

H. Yu, Nguyễn Minh Hiệp, K. Hadinoto

Drug Dev. Ind. Pharm, 44 (1), pp. 82-88 (2017).

38

Comparative Analysis of the Dalat Nuclear Research Reactor with HEU Fuel Using SRAC and MCNP5/ 

https://www.hindawi.com/journals/stni/2017/2615409/abs/

Giang Phan, Hoai-Nam Tran, Nguyễn Kiên Cường, Viet-Phu Tran,Van-Khanh Hoang, Pham Nhu Viet Ha and Hoang Anh Tuan Kiet

Science and Technology of Nuclear Installations, 2017, Article ID 2615409, 10 pages (2017). 

39

Development of coupled neutronics/thermal–hydraulics test case for HPLWR/

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/781/1/012026

Phạm Thị Phú, I. D.  Gamtsemlidze, R. B.  Bahdanovich, S. P.  Nikonov and A D Smirnov.

Journal of Physics: Conference Series, 781 (1), 8 pages (2017).

40

Precise calculation of neutron-capture reactions contribution in energy release for different types of VVER-1000 fuel assemblies/ 

http://inspirehep.net/record/1625985/files/epjconf_icrs2017_07007.pdf

Georgy Tikhomirov, Rynat Bahdanovich, and Phạm Thị Phú

EPJ Web of Conferences, 153 (07007), 6 pages (2017).

41

Measurement of neutron energy spectrum at the radial channel No. 4 of the Dalat reactor/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27386312

Phạm Ngọc Sơn, Vương Hữu Tấn

SpringerPlus, 5 (863), pp. 1-9 (2016).

42

Thermal neutron radiative capture cross-section of 186W(n, γ)187W reaction

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/726/1/012004/pdf

Vương Hữu Tấn,  Phạm Ngọc Sơn

Journal of Physics: Conference Series, 726 (012004) (2016).

43

Fission Product Decay Heat Calculations for Neutron Fission of 232Th/ 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/726/1/012005/pdf

Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Hải  

Journal of Physics: Conference Series, 726 (012005) (2016).

44

Determination of Arsenic with Overlap Peaks in Neutron Activation Analysis by event-event Coincidence Technique/ 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Trương Văn Minh, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Đình Khang, Hồ Hữu Thắng.

Asian Journal of Chemistry, 28 (9), pp. 1913-1916 (2016).           

45

Quality evaluation of the k0-standardized neutron activation analysis at the Dalat research reactor/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-016-4795-4

Hồ Mạnh Dũng, Trần Quang Thiện, Hồ Văn Doanh, Cao Đông Vũ, Nguyễn Thị Sỹ

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 309 (1), pp 135–143 (2016).

46

Determination of multi-element composition of Vietnamese marine sediment and tuna fish by k0-standardized neutron activation analysis/ 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-016-4761-1

Hồ Mạnh Dũng, Trần Quang Thiện, Hồ Văn Doanh, Nguyễn Thị Sỹ

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 309 (1), pp 235–241 (2016).

47

Combination and optimization of the cyclic NAA modes at the Dalat research reactor for determination of selenium in biological materials using 77mSe/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-016-4784-7

Hồ Văn Doanh, Hồ Mạnh Dũng, Trần Quang Thiện, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Nhị Điền 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 309 (1), pp 185–188 (2016).

48

Using smartphone as a motion detector to collect time-microenvironment data for estimating the inhalation dose/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804316302937?via%3Dihub

Trần Xuân Hồi,  Huỳnh Trúc Phương, Nguyễn Văn Hùng

Applied Radiation and Isotopes, 115, pp. 267-273 (2016).

49

Estimating the internal dose for 131I production workers from air sampling method/ 

https://academic.oup.com/rpd/article-abstract/175/1/58/2527836?redirectedFrom=fulltext

Trần Xuân Hồi, Huỳnh Trúc Phương, Nguyễn Văn Hùng

Radiation Protection Dosimetry, 175 (1), pp. 58-64 (2016).

50

Synthesis of α- MnO2 Nanomaterial from a Precursor γ-MnO2: Characterization and Comparative Adsorption of Pb(II) and Fe(III)/ 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2016/8285717/

Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Nguyễn Thị Phương Tú, Nguyễn Ngọc Tuấn

Journal of chemistry, Article ID 8285717, 9 pages (2016).

51

Neutron Flux Characteristics in the Irradiation Channels of Dalat Reactor after Converting fromHEU to LEU Fuels/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Trần Văn Hùng, Nguyễn Kiên Cường 

Journal of Nuclear Energy Science & Power Generation Technology, 5 (4), pp. 1-3 (2016).

52

RENEB intercomparisons applying the conventional Dicentric Chromosome Assay (DCA)/ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2016.1233370

Oestreicher U, Samaga D, Ainsbury E, Antunes AC, Baeyens A, Barrios L, Beinke C, Beukes P, Blakely WF, Cucu A, De Amicis A, Depuydt J, De Sanctis S, Di Giorgio M, Dobos K, Dominguez I, Phạm Ngọc Duy, Espinoza ME, Flegal FN, Figel M, Garcia O, Monterio Gil O, Gregoire E, Guerrero-Carbajal C, Güçlü İ, Hadjidekova V, Hande P, Kulka U, Lemon J, Lindholm C, Lista F, Lumniczky K, Martinez-Lopez W, Maznyk N, Meschini R, M'kacher R, Montoro A, Moquet J, Moreno M, Noditi M, Pajic J, Radl A, Ricoul M, Romm H, Roy L, Sabatier L, Sebastià N, Slabbert J, Sommer S, Stuck Oliveira M, Subramanian U, Suto Y, Trần Quế, Testa A, Terzoudi G, Vral A, Wilkins R, Yanti L, Zafiropoulos D, Wojcik A.

International Journal of Radiation Biology, 93 (1), pp. 20-29 (2016).

53

The epidemiological investigation of human chromosome aberrations in the different occupational situations in Vietnam/ 

http://www.modernrespub.org/jsrs/pdf/2016/October/Hai%20et%20al.pdf

Trần Đăng Hải, Phạm Ngọc Duy, Bùi Thị Kim Luyến and Trần Quế

Journal of Scientific Research and Studies, 3 (10), pp. 218-223, (2016).

54

Surface decontamination studies of 137Cs and 85Sr using Polymer Gel/

http://www.hrpub.org/download/20161030/UJPA2-18407657.pdf

Phạm Thị Quỳnh Lương, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Đình Lâm

Universal Journal of Physics and Application, 10 (5), pp. 150-156 (2016).

55

Determination of selenium in geological sample by event–event coincidence technique/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-015-3930-y

Nguyễn Xuân Hải, Trương Văn Minh, Phạm Đình Khang, Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Ngọc Anh

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (3), pp. 1179-1183 (2015).

56

Determination of selenium in environmental sample by gamma-gamma-gamma coincidence method/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Trương Văn Minh, Phạm Đình Khang, Nguyễn Xuân Hải, Trần Minh Hùng, Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn An Sơn

Proc. of the Third Intl. Conf. on Advances in Applied Science and Environmental Engineering – ASEE, pp. 67-70 (2015).

57

Development of 24 and 59 keV Filtered Neutron Beams for Neutron Capture Experiments at Dalat Research Reactor/ 

https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=44749

Phạm Ngọc Sơn, Vương Hữu Tấn, Trần Tuấn Anh, Phù Chí Hòa

World Journal of Nuclear Science and Technology, 4, pp. 59-64 (2014).

58

Characteristics of Filtered Neutron Beam Energy Spectra at Dalat Reactor/

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=45498

Trần Tuấn Anh, Vương Hữu Tấn, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Đình Khang, Phù Chí Hòa

World Journal of Nuclear Science and Technology, 4, pp. 96-102 (2014).

59

Fission Product Decay Heat Calculations for Thermal Neutron Fission of 235U/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Phạm Ngọc Sơn

International Journal of Nuclear Energy Science and Engineering, 4, pp. 75-80 (2014).

60

Calculation of Fission Product Concentrations for Time Following a Fission Burst/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Phạm Ngọc Sơn

Asian Journal of Science and Technology, 5 (5), pp. 295-298 (2014).

61

In-house development of an FPGA-based MCA8K for gamma-ray spectrometer/

https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-3-665

Đặng Lành, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn An Sơn

SpringerPlus, 3 (665), pp. 1-12 (2014).

62

Using irradiated human lymphocytes as a double treatment solution to assess the Genotoxicity of Arsenic (As3+) and Lead (Pb2+) in type and frequency of chromosome aberrations/

http://www.e3journals.org/cms/articles/1408597766_Que%20et%20al..pdf

Trần Quế, Phạm Ngọc Duy, Bùi Thị Kim Luyến, Trần Đăng Hải

E3 Journal of Environmental Research and Management, 5 (8), pp. 148-155 (2014).

63

Experimental Measurement of Neutron Flux Distribution Inside The Water-Filled Howitzer Using Isotope Sources In The Nuclear Research Institute, Vietnam/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hải, Trần Xuân Hồi

International Organization of Scientific Research – Journal of Engeneering (IOSRJEN), 14 (10), pp. 27-31 (2014).

64

Detailed observations of wavy interface behaviors of annular two-phase flow on rod bundle geometry/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932213001894

Phạm Hồng Sơn, Zensaku Kawara, Takehiko Yokomine, Tomoaki Kunugi

International Journal of Multiphase Flow, 59, pp. 135-144 (2014).

65

Quality Assessment of INAA Data for Small-sized Environmental Reference Samples/

https://www.jstage.jst.go.jp/article/analsci/30/8/30_787/_article

Wanna WIMOLWATTANAPUN, Supamatthree BUNPRAPOB, Hồ Mạnh Dũng, SUTISNA, Yasuji OURA, Mitsuru EBIHARA

Analytical Sciences, 30 (8), pp. 787-792 (2014).

66

Simulation of Photon and Electron dose distributions by MCNP5 code for the treatment area using the linear electron accelerator (LINAC) in Dongnai General Hospital, Vietnam/

http://www.ijceronline.com/papers/Vol4_issue04/Version-1/E04401032038.pdf

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hùng, Đinh Thanh Bình, Dương Thanh Tài

International Journal of Computational Engeneering Research (IJCER), 4 (4), pp. 32-38 (2014).

67

Gamma Cascade Transition of 51V(nth, γ)52V Reaction/

https://file.scirp.org/pdf/WJNST_2014012615324325.pdf

Phạm Đình Khang, Nguyễn Xuân Hải, Hồ Hữu Thắng, Vương Hữu Tấn, Nguyễn An Sơn, Nguyễn Đức Hòa

World Journal of Nuclear Science and Technology, 4, pp. 40-45 (2014).

68

Analysis of consumed fish species by neutron activation analysis in six Asian countries/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-014-3732-7

J. H. Moon, B. F. Ni, R. M. Theresia, N. A. Abd. Salim, B. Arporn, Cao Đông Vũ

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 303 (2), pp. 1447-1452 (2014). 

69

Study on the Correlation between 137Cs Loss and Soil Erosion in Central Highlands of Vietnam/ 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-017-5673-4

Trình Công Tư, Phan Sơn Hải

Journal of Environmental Science and Engineering, 3 (2), pp. 117-122. (2014).

 

Lượt xem: 971

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 12

Lượt truy cập: 284191